ที่อยู่

รายละเอียดการติดต่อ


แพลตฟอร์มของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์: https://ec.europa.eu/consumers/odr

เราไม่มีภาระผูกพันหรือเต็มใจที่จะเข้าร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค