Πολιτική ακύρωσης & φόρμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, σύμφωνα με τους οποίους καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που κατά κύριο λόγο δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην αυτοαπασχολούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα:

Α. Πολιτική ακύρωσης

δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ονομάζετε εσείς και δεν είναι ο μεταφορέας κατέλαβε τα τελευταία αγαθά.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας στείλετε (Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Germany, Τηλ.: +4944124925959, email: info@wdb-teile.de) μια σαφή δήλωση ( π.χ. Β. μια επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω email) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ανάκλησης για αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τέλη για αυτήν την εξόφληση. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα αγαθά ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος διαμονής και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

Γενικές πληροφορίες

1) Αποφύγετε τη ζημιά και τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Στείλτε τα προϊόντα πίσω σε εμάς στην αρχική συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ και με όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευασία για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
2) Παρακαλούμε μην στείλετε τα εμπορεύματα πίσω στη συλλογή εμπορευμάτων.
3) Σημειώστε ότι οι παραπάνω αριθμοί 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Β. Έντυπο Υπαναχώρησης

Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.

Επί

Μπάρις Κίλιτς
Ανταλλακτικά WDB
Big Kuhlenweg 74
26125 Όλντενμπουργκ
Γερμανία
Email: info@wdb-teile.de

Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

____________________________________________________

____________________________________________________

Παραγγέλθηκε στις (*) ____________ / παραλήφθηκε στις (*) __________________

________________________________________________________________
Όνομα καταναλωτή(ών)

________________________________________________________________
Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

________________________________________________________________
Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν η ειδοποίηση είναι σε χαρτί)

__________________________
ημερομηνία

(*) Διαγραφή όπου δεν ισχύει