Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani ich działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać nam (Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Niemcy, tel.: +4944124925959, e-mail: info@wdb-teile.de) jasne oświadczenie ( np. B. list wysłany pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1) Proszę unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar prosimy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy o nie odsyłanie towaru do nas po odbiorze frachtu.
3) Należy pamiętać, że powyższe liczby 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Na

Baris Kilic
CZĘŚCI WDB
Duży Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Niemcy
E-mail: info@wdb-teile.de

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

__________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

__________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

__________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

__________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić