Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Duitsland, tel.: +4944124925959, e-mail: info@wdb-teile.de) een duidelijke verklaring sturen ( b. een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en op het moment van het sluiten van de overeenkomst als enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie liggen.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vracht verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Op

Baris Kilic
WDB-ONDERDELEN
Grote Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Duitsland
E-mail: info@wdb-teile.de

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

____________________________________________________________
Naam consument(en)

____________________________________________________________
Adres consument(en)

____________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

__________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is