Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy Baris Kilic (zwanej dalej „sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedawcą w odniesieniu do sprzedawcy w swoim Uzupełnij towary wyświetlane w sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ich działalności handlowej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wybrania metody płatności „Amazon Payments” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: „Amazon”), zgodnie z umową użytkownika Amazon Payments Europe, dostępną pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze „Płatności Amazon” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wysyła również polecenie zapłaty do Amazon, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje już akceptację oferty klienta w momencie, w którym klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient może uzyskać do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wejściowe, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) prawo odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą zostać poniesione, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Obejmują one na przykład koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (np. Cła). Takie koszty mogą powstać również w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy.

5.2 Jeżeli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca wpłaci zaliczkę, zachowuje on własność dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 W przypadku towarów używanych obowiązuje następująca zasada: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wada wystąpi dopiero po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można zgłaszać w ustawowym terminie przedawnienia. Nie ma jednak zastosowania skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku

 • za rzeczy, które były wykorzystywane w budownictwie zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,
 • o roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów przez klienta, a także
 • w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.

7.3 W przypadku, gdy Klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

8.1 We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. W przypadku konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

8.2 Ponadto, w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, ten wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawierania umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

9) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

9.1 Komisja UE udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

9.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-f158de2866ff51976139be1d848e5205 ##


Wersja: 202101082153