Ogólne warunki handlowe z informacjami o kliencie

Spis treści

 1. zakres
 2. zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy Baris Kilic, działającej pod nazwą „WDB-Teile” (zwanej dalej „Sprzedawcą”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą umowę dotyczącą towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, dokonując czynności prawnej, wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony sprzedającego, lecz służą umożliwieniu klientowi złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal” ), w ramach obowiązywania PayPal - Regulamin, dostępny pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - na warunkach w przypadku płatności bez konta PayPal można zobaczyć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia deklaruje przyjęcie oferty Klienta.

2.5 W przypadku wybrania metody płatności „Amazon Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej: „Amazon”), z zastrzeżeniem Amazon Umowa użytkownika Payments Europe, którą można wyświetlić pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590 . Jeżeli Klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, wystawia również zlecenie płatnicze do Amazon. W takim przypadku sprzedawca już w tym czasie deklaruje przyjęcie oferty klienta w którym Klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia . Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i mogą być bezpłatnie wywołane przez klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.8 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.9 Przetwarzanie zamówienia i kontakt zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówienia. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, będą mogły zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy .

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem pieniędzy, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono zaliczkę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli sprzedający zaoferuje wysyłkę towaru, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedającego na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedającego.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.3 Jeżeli Klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, dostarczone do przewoźnika lub osoby lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub uprawnionemu odbiorcy. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi również na klienta dla konsumentów, gdy tylko sprzedawca dostarczy przedmiot spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub instytucji.

5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i zawarł z dostawcą konkretną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.5 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytułu

Jeśli sprzedający zapłaci z góry, zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za Wady (Gwarancja)

7.1 O ile w poniższych przepisach nie określono inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Odbiegając od tego, w przypadku umów na dostawę towarów obowiązuje:

7.2 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów określone powyżej nie mają zastosowania

 • o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
 • za towary, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadę,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje to, że ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7.5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega komercyjnemu obowiązkowi sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie wywiązuje się z uregulowanych tam obowiązków awizacji, uważa się, że towar został zatwierdzony.

7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie reklamacji do dostawcy w sprawie dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

8.1 We wszystkich stosunkach prawnych między stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy udzielona ochrona nie jest cofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

8.2 Ponadto ten wybór prawa w zakresie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajduje się poza Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy.

9) Alternatywne rozstrzyganie sporów

9.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

9.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.