Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiting van het contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht:
 9. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Baris Kilic, handelend onder "WDB-Teile" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

1.3 Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door aflevering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal" ), onder de geldigheid van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, kan worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Als de betaalmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de Amazon Payments Europe Gebruikersovereenkomst, die kan worden bekeken op https://payments.amazon.de/help/201751590 . Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon. In dit geval verklaart de verkoper op dat moment al akkoord te gaan met het aanbod van de klant waarin de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant gratis worden opgeroepen via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.7 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.8 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en op het moment van het sluiten van de overeenkomst als enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie liggen .

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en voor rekening van de klant komen, extra kosten ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering plaatsvinden binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de daaruit voortvloeiende redelijke kosten voor de verkoper. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen aan de vervoerder overhandigt, afgeleverd bij de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zending. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een bevoegde ontvanger. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant voor consumenten zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, indien de klant de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending heeft opdracht gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering aan zichzelf. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)

7.1 Tenzij anders vermeld in de volgende voorschriften, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het soort aanvullende prestatie;
 • in het geval van nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf levering van de goederen;
 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt gedaan als onderdeel van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk verhaalsrecht onaangetast blijven.

7.5 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht bij de bezorger te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Verder geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woon- en afleveradres buiten het de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten, waarbij een consument betrokken is.

9.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.