Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. omfang
 2. indgåelse af kontrakt
 3. fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og fragtbetingelser
 6. ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Gældende lov
 9. Alternativ konfliktløsning

1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Baris Kilic, der handler under "WDB-Teile" (herefter "Sælger"), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunde") slutter med Sælger slutter med hensyn til de varer, som sælger præsenterer i sin netbutik. Optagelsen af kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

1.3 Iværksætter i henhold til disse GTC er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via online bestillingsformularen integreret i sælgers netbutik. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.

Hvis der er flere af ovenstående alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal" ), under PayPals gyldighed - Betingelser for brug, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, som kan vælges i online bestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" er valgt, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (herefter: "Amazon"), underlagt Amazon. Payments Europe User Agreement, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590 . Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under online bestillingsprocessen, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen, udsteder han også en betalingsordre til Amazon. I dette tilfælde erklærer sælger allerede på det tidspunkt accept af kundens tilbud hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen.

2.6 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online ordreformular gemmes kontraktteksten af sælger efter kontraktindgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at ordren er afsendt. . Sælger gør ikke kontraktteksten tilgængelig udover dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers netbutik inden afsendelse af sin ordre, vil ordredata arkiveres på sælgers hjemmeside og kan kaldes gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at oplyse tilsvarende login-data.

2.7 Inden afgivelse af en bindende ordre via sælgers online ordreformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musfunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Tysk og engelsk er tilgængelige for indgåelse af kontrakten.

2.9 Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt ret til fortrydelsesret.

3.2 Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører nogen medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse .

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der opstå ekstra omkostninger i enkelttilfælde, som sælger ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse omfatter for eksempel omkostninger til pengeoverførsler fra banker (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgers online shop.

4.4 Såfremt der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Såfremt sælger tilbyder at afsende varerne, sker leveringen inden for det af sælger angivne leveringsområde til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af handlen er leveringsadressen angivet i sælgers ordrebehandling afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varen mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, afholder kunden de rimelige omkostninger, som sælger pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne til leveringen, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, gælder reguleringen i sælgers fortrydelsespolitik for returneringsomkostningerne.

5.3 Hvis kunden optræder som iværksætter, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælger overdrager varerne til transportøren, afleveres til transportøren eller den person eller institution, der i øvrigt er ansvarlig for at udføre forsendelsen. Optræder kunden som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer først, når varen overdrages til kunden eller en autoriseret modtager. I modsætning herfra overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte også til kunden for forbrugerne, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der i øvrigt er ansvarlig for udførelsen af forsendelse, såfremt Kunden har bestilt speditøren, transportøren eller anden person eller institution, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen, og sælger ikke tidligere har navngivet denne person eller institution til kunden.

5.4 Sælger forbeholder sig retten til at træde tilbage fra kontrakten i tilfælde af forkert eller ukorrekt levering til ham selv. Dette gælder kun i det tilfælde, hvor sælger ikke er ansvarlig for den manglende levering og har indgået en konkret afdækningsforretning med leverandøren med rettidig omhu. Sælger vil bruge alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af utilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varerne, vil kunden straks blive informeret, og vederlaget tilbagebetales straks.

5.5 Kundens afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ejendomsforbehold

Betaler sælger forud, bevarer han ejendomsretten til det leverede, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for defekter (garanti)

7.1 Medmindre andet fremgår af følgende regler, gælder det lovpligtige ansvar for mangler. Afvigende herfra gælder følgende for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,

 • sælger har valget mellem den supplerende præstationstype;
 • i tilfælde af nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering;
 • i tilfælde af brugte varer er rettigheder og krav på grund af mangler udelukket;
 • forældelsesfristen begynder ikke igen, såfremt der foretages omlevering som led i mangelsansvaret.

7.3 De ovenfor anførte ansvarsbegrænsninger og fristnedsættelser gælder ikke

 • for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden,
 • i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen,
 • for varer, der har været anvendt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige formål og har forårsaget dens mangel,
 • for enhver eksisterende forpligtelse for sælger til at levere opdateringer til digitale produkter, i tilfælde af kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 Derudover gælder det for iværksættere, at de lovbestemte forældelsesfrister for enhver eksisterende lovbestemt regresret forbliver upåvirket.

7.5 Hvis kunden handler som handlende i henhold til § 1 HGB, er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at undersøge og give meddelelse om mangler i henhold til § 377 HGB. Såfremt kunden ikke overholder de der regulerede anmeldelsespligter, anses varerne for godkendt.

7.6 Såfremt kunden optræder som forbruger, bedes denne klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen som helst betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Gældende lov

8.1 Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle retsforhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

8.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke tilhører nogen medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

9) Alternativ tvistbilæggelse

9.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

9.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.